สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวาน137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้501
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1021
mod_vvisit_counterเดือนนี้2216
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4622
mod_vvisit_counterทุกวัน395922

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.239.129.91
,
Today: พ.ค. 17, 2022

Ninja RSS Syndicator

Unable to retrieve Items!


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ., Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เกี่ยวกับหน่วยงาน - The CMS
เขียนโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม   
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 10:58 น.

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ผลิตตำราเรียน สำนักงานอธิการบดี เดิมเป็นหน่วยงานบริการวิชาการวิจัย (บวจ.) ที่ให้บริการใน

ภารกิจสนับสนุนวิชาการและการบริการโดยการจัดพิมพ์ตำราเรียน คู่มือ ตำราเอกสาร ตลอดจนข้อสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 และในปีพ.ศ. 2518 ได้รวมหน่วยงานบริการวิชาการวิจัยและโรงพิมพ์

จัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตตำราเรียน สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล ศูนย์

ผลิตตำราเรียนได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานตลอดจนการให้บริการเอกสารการเรียน การสอน แก่คณาจารย์

และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันตลอดจนบุคคลภายนอก รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสื่อสิ่งพิมพ์และงานบริการ

วิชาการในลักษณะพิเศษ โดยมีภารกิจหลักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ให้บริการวิชาการงานพิมพ์ จัดพิมพ์

ตำราเรียนของสถาบันที่มีอยู่เดิมและตำราเรียนใหม่ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการสร้างตำรา

พิมพ์ตำรา และเอกสารอื่นโดยบริการวิชาการลักษณะงานการค้า และขายส่งตำราเรียนของสถาบันให้ร้านค้า

ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์ผลิตตำราเรียนตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคาร 46

ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์ผลิตตำราเรียนได้เพิ่มรูปแบบการพิมพ์จากเดิมที่ใช้แท่นพิมพ์ออฟเซท มาเป็น

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เพื่อพิมพ์ตำรา คู่มือ และเอกสารต่าง ๆ ที่มีจำนวนการพิมพ์น้อย ทำให้ลด

ต้นทุนและขั้นตอนในการผลิต ซึ่งมีเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท จำนวน 3 เครื่อง

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเห็นชอบโครงการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน โดย

ให้ศูนย์ผลิตตำราเรียนเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่างานในสำนักงาน

อธิการบดี โดยมีการบริหารงานเป็นอิสระขึ้นตรงกับอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2552 ศูนย์ผลิตตำราเรียนได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ผลิตตำราเรียนใหม่ เพื่อให้เกิด

ความสะดวกและคล่องตัวต่อการผลิตตำรา และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ผลิตตำรา

เรียนใน อาคาร 46 ดำเนินการอยู่นั้น บุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ และการปฏิบัติงาน

ต้องย้ายไปขอใช้พื้นที่ เพื่อใช้ปฏิบัติงานเป็นสำนักงานชั่วคราวที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ผลิตตำราเรียน อาคาร 46 จึงแล้วเสร็จ และได้ย้ายเข้ามาเป็นที่ทำ

การ ณ ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2553 ศูนย์ผลิตตำราเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ผลิตตำรา

เรียน มีการบริหารงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบบส่วนงานการบริหารจัดการออกเป็น 3 งาน ได้แก่

1. งานผลิต

2. งานอำนวยการ

3. งานส่งเสริมและจัดจำหน่าย

ปัจจุบันศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือโดยตรง และให้บริการ

จัดพิมพ์หนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและนอก

มหาวิทยาลัย ศูนย์ผลิตตำราเรียนยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินการในเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์

และในงานด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ของศูนย์ผลิตตำราเรียน ได้รับการพัฒนา โดยมีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

ระบบดิจิตอล 4 สี จำนวน 1 เครื่อง และ ระบบดิจิตอลขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณภาพสูงและสามารถ

ผลิตสิ่งพิมพ์ได้รวดเร็ว เพื่อใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และมีเครื่องพิมพ์สำเนา

ระบบดิจิตอล (Copy Print) จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์ได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 13:12 น.