สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวาน137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้493
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1021
mod_vvisit_counterเดือนนี้2208
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4622
mod_vvisit_counterทุกวัน395914

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.239.129.91
,
Today: พ.ค. 17, 2022

Ninja RSS Syndicator

Unable to retrieve Items!


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ., Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
The News
การประกันคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:47 น.

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์ผลิตตำราเรียน ได้มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการ

ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบกลไล

หลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality

Assessment) โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ผลิตตำราเรียน ประกอบด้วย

1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพประจำศูนย์ผลิตตำราเรียน ประจำปีการศึกษา 2552

2) เกณฑ์/ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

3) กระบวณการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

4) ผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดของศูนย์ผลิตตำราเรียน

5) การประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษษ 2552

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย

การดำเนินงาน

ปี 2552

 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน

และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

 ระดับ 7
 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด  ร้อยละ 80

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 3

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.1 คณะกรรมการประจำหน่วยงานใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล

5 ข้อ

7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหนวยงาน ระดับ 4

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ ระดับ 5

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ระดับ 4

7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ระดับ 5

7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

หน่วยงาน

ระดับ 4

7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา ระดับ 4

7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ระดับ 8

7.20.3 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละ 85

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ผลิตตำราเรียน รอบปีการศึกษา 2552

9

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

การดำเนินงาน

ปี 2552

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ 7

8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน ระดับ 4

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา

ระดับ 6

9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4

9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับ 0 วัน

9.20.2 มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับ 4

องค์ประกอบที่ 10 การดำเนินงานตามภาระกิจหลัก

10.1 ร้อยละของการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95

องค์ประกอบที่ 11 ภาระกิจหลัก

11.20.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4

สรุปผลการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2551

ศูนย์ผลิตตำราเรียน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยมีนางพัชรี คูวิจิตรจารุ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยมีผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้

จุดแข็ง

1. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งนำมาเขียนรายงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในองค์ประกอบที่ 10

2. สถานที่ดำเนินการที่ทำเป็นสำนักงาน/สถานที่ผลิต ปัจจุบันดำเนินการพัฒนาปรับปรุงจนสามารถ

รองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา

คณะกรรมการบริหารฯ จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาลมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ศูนย์ผลิตตำราเรียนตั้งเป้าหมายไว้

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ผลิตตำราเรียน รอบปีการศึกษา 2552

10

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

1. ควรมีการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่หลากหลาย

มากขึ้น

2. มหาวิทยาลัยควรบรรจุหน่วยงานไว้ในสายการบัญคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

และติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจ

สัมฤทธิผลของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

จากผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ผลิตตำราเรียนในรอบปีที่ผ่านมา มี

คะแนนการประเมิน เท่ากับ 1.88 ผลการประเมินการดำเนินงานในระดับพอใช้ ส่งผลให้ศูนย์ผลิตตำราเรียนได้

ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของศูนย์ผลิตตำราเรียนขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการจัดสัมมนาบุคลากรของศูนย์ผลิตตำราเรียน ในหัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน

ให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

คะแนนจากการประเมินของคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาประจำศูนย์ผลิตตำราเรียน เท่ากับ

2.78 ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.ในระดับดีมาก

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ผลิตตำราเรียน รอบปีการศึกษา 2552

11

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 16:23 น.